ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Aktuality

Zápis do 1.tříd

Termín zápisu 21. - 22.4.2020
Evidenční a rezervační e-systém bude spuštěn 6.4.2020  jakdoskoly.praha6.cz

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

od 13.3.2020 je přerušen provoz mateřské školy Čtyřlístek.
Toto rozhodnutí je vydáno na základě doporučení z usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1330/20

M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

     

  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Dokument ke stažení zde.

Ošetřovné v případě uzavření školy

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Žádost o ošetřovné při uzavření školy

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 Školní obědy jsou plošně odhlášené, po ukončení opatření budou opět automaticky přihlášené.

Koronavirus - doporučení, odkazy

Na této stránce naleznete doporučení a odkazy ohledně Koronavirusu.

 

Nabídka letního provozu v MŠ v roce 2020

Letní provoz

 

KARNEVAL a DLOUHÁSEK MÁ TALENT

Čtvrtek 20.2.2020 ve školní jídelně.

Karneval 16:00 - 18:00 hodin
Dlouhásek má telent  18:00 - 20:00 hodin

Všichni jste srdečně zváni

 

 

 

Publicita OP VVV

ZŠ a MŠ Praha 6, Na dlouhém lánu 43 realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

 Publicita OP VVV

 

 

 

 

 

3. 9. 2019